ขอแสดงความยินดีกับ นายวสุสิฎฐ โสมโสรส นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการอันดับที่ 1 รายวิชาชีววิทยา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (อะตอมเกมส์) ภายในชื่อไตรธาราเกมส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม 23 สถาบันทั่วประเทศ