เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 นางสาวภูมิใจ จารุรังสีพงค์ นางสาวพรธีรา รัตนรัตน์ นายวสุ จันทร์โต และนายอภิสิทธิ์ เหลืองยั่งยืน ทีมนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ FoSTAT Nestle Quiz Bowl 2017 ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 69 ทีมทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand) ซึ่งในปีนี้ทีมนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร มจธ.ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย