ประกาศผู้ได้รับรางวัล FSci KMUTT Popular Vote Awards 2017 ทั้ง 7 รางวัล

รางวัลที่ 1 Most Popular Teacher
ผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ได้แก่ อาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง

รางวัลที่ 2 Most Popular Researcher
ผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ได้แก่ ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์

รางวัลที่ 3 Most Popular Academic Service Provider
ผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ได้แก่ ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย

รางวัลที่ 4 Most Popular Academic Adviser
ผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ได้แก่ อาจารย์ช่อทิพย์ หล่อรุ่งเรือง, รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่

รางวัลที่ 5 Most Popular Student Activity Adviser
ผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ได้แก่ อาจารย์วิริยะ ไตรปัญญาศาสตร์ และ คุณพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา

รางวัลที่ 6 Most Popular Academic Supporting Staff
ผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ได้แก่ นางสาวนิพร เดชสุข

รางวัลที่ 7 Most Popular Administrative Supporting Staff (สังกัดภาควิชา)
ผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ได้แก่ นางสาวสุนทรี สุขเกษม

รางวัลที่ 8 Most Popular Administrative Supporting Staff (สังกัดสำนักงานคณบดี และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ)
ผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ได้แก่ นายณัฐพงษ์ นุติพาณิชย์

 

ทางคณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับคะแนนโหวตสูงสุด และผู้ได้รับการเสนอชื่อในทุกรางวัล โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้จะเป็นกำลังใจในการทำงานให้ท่านต่อไป