เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ บัณฑิต พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศ (DPST Hall of Fame) ในงาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2560 โดยเป็นงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของบัณฑิตทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สาธารณชน ซึ่งบัณฑิต พสวท.ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและเข้าปฎิบัติงานทดแทนทุนการศึกษาในหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นเวลาต่อเนื่องกันมานานกว่า 30 ปี

ในการนี้ ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็น 1 ใน 9 ของผู้ถูกคัดเลือกเพื่อจารึกชื่อไว้ในหอเกียรติยศ ประจำปี 2560 ในฐานะบัณฑิต พสวท. ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและสร้างชื่อเสียงให้กับทุน พสวท. สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติจารึกไว้ในหอเกียรติยศของ พสวท.

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย