งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

1. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่มี Impact Factor สูงสุดในฐานข้อมูล Web of Science (WoS) ประจำปี 2560
- คณะวิทยาศาสตร์:
  ดร.ชาญ ลออวรเกรียติ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
  IF 9.353 publication in Journal of Chemistry Letters 
- ภาควิชาคณิตศาสตร์:
  รศ.ดร.อนิรุธ ลวดทรวง 
  IF 0.982 publication in SpringerPlus
- ภาควิชาเคมี:
  ดร.อรพิน จันทรศรีวงศ์ 
  IF 2.347 Publication in Tetrahedron Letters 
- ภาควิชาจุลชีววิทยา:
  ดร.วิทยา เขาหนองบัว
  IF 3.823 Publication in Applied and Environmental Microbiology
- ภาควิชาฟิสิกส์:
  ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์
  IF 9.202 publication in Nuclear Acids Research 

2. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงาน Citation สูงสุด ประจำปี 2560
- ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย อาจารย์ประจำภาคเคมี citation ปี 2016 จำนวน 381 ครั้ง

3. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานเชิงนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2560
- ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ประจำภาคฟิสิกส์ ผลงานเสนอรางวัลเรื่อง "เครื่องตรวจหารอยนิ้วมือแฝงบนโลหะ โดยใช้วิธีการเคลือบด้วยไฟฟ้า"

4. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560
- ดร.ชาญ ลออวรเกรียติ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน