วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผศ.ดร.มนภัทร วงษ์บุตร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนักศึกษาภาควิชาเคมี ได้เข้าร่วมการประกวด Down-scaling determination of nickel with removal of copper and iron using polyurethane foam ในประเภท Oral presentation and Poster presentation ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ (I-ANALY-S- T) USHIO INC. และบริษัทไทยยูนีค จำกัด. ในชื่องาน “Workshop on PiCOANALYSIS ครั้งที่ 2” ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในการนี้ทีมของนักศึกษาคณะวิทย์ฯ มจธ. ได้เป็น 1 ใน 3 ทีม จาก 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัล Academic award และถูกคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อไป