เมื่อวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2560 ที่ประเทศมาเลเซีย คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ส่งผลงานนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน “Novel Research and Innovation Competition 2017” โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 80 ทีม นศ.คณะวิทย์ มจธ.คว้ามาได้ดังนี้

- 1 เหรียญทองสาขา Information Technology and Communications และรางวัล Innovation Award ผลงานจากภาควิชาคณิตศาสตร์ Design and Construction of Seeding Filler (นายธำนงสิน สุภวัฒนา, นายนันทวัฒน์ แสงไฟ, นายพัฒนะ จงรุ่งเรืองวัฒนา) อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ 
- 3 เหรียญเงิน 
ผลงาน Design and Construction of Seeding Filler (นายวชิรศักดิ์ ทองสา, นางสาวอินทุอร ผิวบัวคำ) ภาควิชาฟิสิกส์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี 
ผลงาน Recycling Study of Used Peritoneal Dialysis Solution Containers to Soundproof Sheets (น.ส.จันทร์จิรา ตั้งอยู่สุข, น.ส.ณัฐชนก อ่อนกล่ำผล) ภาควิชาเคมี อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ 
ผลงาน Texture - Modified Cooked Chicken for Elderly Consumer (นางสาวจินดาวดี แซ่ล้อ, นางสาวภูมิใจ จารุรังสีพงค์, นางสาวนภสร อังศุชัยกิจ) ภาควิชาจุลชีววิทยา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์

โดยเป็นผลงานนักศึกษาปี 4 ที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานนวัตกรรม คณะวิทย์ ปี 2559

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย