วันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017" ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระดับวิจัยทั่วประเทศ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. คว้า 4 รางวัล จากผลงาน 

1. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ระดับดีเด่น เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง "ชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์ในมันสำปะหลังแบบเปรียบเทียบสีโดยใช้อนุภาคนาโนโลหะคู่" โดย นางสาววรวรรณ เสาวรส 
2. รางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ระดับดีเด่น เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง "ชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์ในมันสำปะหลังแบบเปรียบเทียบสีโดยใช้อนุภาคนาโนโลหะคู่" โดย นางสาววรวรรณ เสาวรส 
3. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ระดับดี เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง "สายสวนปัสสาวะเคลือบสารป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่เตรียมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร" โดยนางสาวเฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ 
4. รางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ระดับดี เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรจากผลงานเรื่อง "สายสวนปัสสาวะเคลือบสารป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่เตรียมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร" โดยนางสาวเฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์

โดยทั้ง 4 รางวัลมี ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา