ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอนประจำปี 2559