ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิเชษฐ เงินยวง นางสาวอลิษา เกิดทองดี และ นางสาวอภิสรา กิจเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา สามารถคว้ารางวัลที่ 3 จากการแข่งขันวิชาการด้านทดสอบทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 3 (Third AOAC Contest) จัดโดย สมาคมเอโอเอซี ประเทศไทย เป็นการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐานวิธีวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร อันเป็นแนวทางสู่การทดสอบสมรรถนะของห้องปฏิบัติการและผู้ทดสอบเพื่อให้มีมาตรฐาน ISO/IEC โดยมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 55 ทีม รูปแบบการแข่งขันประกอบด้วย 2 รอบ รอบแรก เป็นการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างมาตรฐาน และรอบที่ 2 เป็นการแข่งขันรูปแบบนำเสนอขั้นตอนและผลการวิเคราะห์ ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ช่อทิพย์ หล่อรุ่งเรือง

นอกจากการแข่งขันด้านวิชาการมีกิจกรรมถ่ายภาพชิงรางวัล นักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา คว้าได้มาอีก 3 รางวัล โดยนายอภิเชษฐ เงินยวง นางสาวอลิษา เกิดทองดี และ นางสาวอภิสรา กิจเจริญ ได้รับรางวัลภาพถ่ายชนะเลิศ เป็นภาพถ่ายนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพแสดงถึงการทำงานในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยภาพถ่ายชนะเลิศจะได้ตีพิมพ์ในนิตยสารอินโนแล็บ

สำหรับอีก 2 รางวัลเป็นรางวัล Popular Vote ภาพถ่ายที่ได้รับไลค์และแชร์มากที่สุด ผ่านแฟนเพจ www.facebook.com/innolabmagazine และ Thailand Section of AOAC International เจ้าของผลงาน Popular Vote รางวัลที่ 1 นางสาวปริญดา ทองกิ่งแก้ว นางสาวณัฐริตา นาห้วย และนางสาวธัญสุดา กระแสร์เสียง และเจ้าของผลงาน Popular Vote รางวัลที่ 3 นางสาวปิรดา เตชจิตต์โชคเกษม นางสาวจิดาภา โสประโคน และนางสาวสุวิภา สนูน้อย ทั้งหมดได้เข้าร่วมรับรางวัลเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา