ขอแสดงความยินดีกับ นายบุณยฤทธิ์  ตรงนำชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำผลงานวิจัย “Aeromonas jandaei and Aeromonas veronii caused disease and mortality in Nile tilapia, Oreochromis niloticus ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ : ประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 (The 4th  International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology in Asean : MSU-IPSFAB2017) ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากผลงานวิจัยที่นำเสนอทั้งสิ้น 18 ผลงาน คว้ารางวัล First Prize for oral presentation ซึ่งจัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ดร.ไตรวิทย์  รัตนโรจน์พงศ์ และดร.พงค์ศักดิ์  ขุนแร่