คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นพพร รุจิรสัมพันธ์ อาจารย์สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรไทยเลขที่ 12729 ชื่อผลงานเรื่อง ระบบพ่นละอองสารเคมี สำหรับเตรียมฟิล์มบางขนาดเล็กแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องกำเนิดหมอกสองหัว จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์