เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์กรวลัย พันธุ์แพ รักษาการหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา ตำแหน่งผู้จัดการด้านเทคนิค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม ในฐานะที่ห้องปฏิบัติการทดสอบความชื้น ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ ที่ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

 

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย