เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 50 ประจำปี พ.ศ. 2560 โอกาสนี้ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชาตรี รัชดากรธรรม (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
นางสาวฉัตรสุดา สุระภี (สาขาจุลชีววิทยา)
นายธัชกร ประสิทธิผล (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
นางสาวนภัสสร เขียวสุทธิ (สาขาสถิติ)
นายนราวิชญ์ เลิศหงิม (สาขาคณิตศาสตร์)
นายไพโรจน์ อุทสาร (สาขาเคมี)
นายภาคภูมิ เบญจเดชาชัย (สาขาฟิสิกส์ประยุกต์)
นางสาวภูมิใจ จารุรังสีพงศ์ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
นายกิตติคุณ สุรวุฒินาค (สาขาฟิสิกส์)
นายชินภัท มงคลศิริวัฒนา (สาขาฟิสิกส์ศึกษา)
นายถกล วิทยาธนรัตนา (สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์)
นายรณรงค์ ขันแข็ง (สาขาการสอนคณิตศาสตร์)
นายวุฒิชัย อ่อนสด (สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์)
นายสุชากรณ์ พวงทอง (สาขาเคมีศึกษา)
นางสาวอรรฆพร ลิ้มตระกูล (สาขาเคมีอุตสาหกรรม)
นายเอกนรินทร์ ธนายุพงศ์ (สาขาเคมี)

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย