สำนักงานเลขาธิการ สออ.ประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Awards) พ.ศ.2560 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นประธาน ในปีนี้ ผศ.ดร. ปริญญา เสงี่ยมสุนทร จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทสไทย พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.วิบูลย์ศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย