ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ 0152/2561 ดังต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรวิทย์  รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2559

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์  ขุนแร่ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2560

สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2561