เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ในงานการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (The 7 Undergraduate in Applied Mathematics Conference - UAMC 2018) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับรางวัล 6 รางวัล ดังนี้:

การแข่งขันแบบบรรยาย (Oral Presentation):

• กลุ่ม Mathematical Modelling รางวัลชนะเลิศ เรื่อง A Mathematical Model of Radioiodine (131I) Therapy in Papillary Thyroid Carcinoma using SPECT/CT Imaging Analysis น.ส.ณัฐชยา รตะสุขารมย์, นายวสุรัตน์ ขำภาษี, น.ส.เสาวนีย์ จิตรศิลป์ฉายากุล อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธีระพล สลีวงษ์

• กลุ่ม Mathematics for Business and Statisticsรางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง Risk clustering of business by premium rate and loss ratio for determining premium rate of fire and property insurance น.ส.วโรชา วรรณะ, น.ส.ศิริกานต์ สุทธกัน, นายสุรวัฒน์ สายยศ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร

•กลุ่ม Data Analytics with MATLAB รางวัลชนะเลิศเรื่อง Automatic Estimation of Leaf Area Index of Rice Using Digital Image Processing น.ส.สุปรียา พัฒนพงศ์ธร, น.ส.ธัญชนก ถิ่นศิวโรจน์, น.ส.นันทิชา ชัยพัฒนาวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อุษา ฮัมฟรี่ และ ดร.พรรณราย ศิริเจริญ

การแข่งขันแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation):

• กลุ่ม Math & Applied Math รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง The size Classification of Kluai Hom Thong Using Image Processing Technique  น.ส.วิมลณัฐ สุขพล, น.ส.พิมพ์กมล ขวัญรัตน์, นายแอนดรูว์ เอก เหล่าวัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชัชวาลย์ วัชราเรืองวิทย์

• กลุ่ม Statistics 2 รางวัลชนะเลิศ เรื่อง A study of Voluntary Car Insurance Calculations that Affects to the renewal Decision of the Premium customer น.ส.จริยาพร แก้วแกมทอง,นายวัชริศ ศรอนุนต์กล, น.ส.ศราพร แซ่ลิ้ม อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อนุวัฒน์ แซ่ตั้ง

• กลุ่ม Statistics 3 and others รางวัลชนะเลิศ เรื่อง Web-site: Monitoring and Simulation of Industrial Systems in the Graphic Form น.ส.กัลยรัตน์ เอื้อวิไลเลิศ,  นายธนกฤตย์ สุขเกษม, นายสุเทพ นภนที อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ และ ดร.ปริเวท วรรณโกวิท

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย