ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี แต่งตั้ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร เลิศอนันตวงศ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แต่งตั้ง ณ วันที่ 26 กันยายน 2560
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญ ลออวรเกียรติ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แต่งตั้ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล สลีวงศ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ แต่งตั้ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560