เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ ไทยประยูร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ISER Excellent paper award จากการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าผลงานวิจัย เรื่อง “IMMUNOPROTEOMIC TECHNIQUE REVEALS FlaA IS AN ANTIGENIC PROTEIN STRONGLY REACT WITH DERIVED SERUM FROM Campylobacter jejuni INFECTED CHICKEN” ภายใต้ความดูแลของ ผศ.ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ และ ผศ.ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ในงาน ISER - 326th International Conference on Agricultural and Biological Science (ICABS) ณ ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย The IIER (International Institute of Engineers and Researchers)