เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่งานศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.เข้าร่วมนำเสนอผลงาน “Green Energy Innovation for Daily Life นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน” ภายใต้โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program จัดโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ผลการนำเสนอปรากฏว่านักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ นางสาวมัชณา กิจสมพร นายธนากร พาสุข นายธีรพล ไชยนา นางสาวศดานันท์ สุขนิตย์ นางสาววิชญาพร จอมแก้ว นายวรัญญู นิมินรัมย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงาน Binaural Beats Depression (BBD) ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมใบเกียรติบัตร โดยมีปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กรรมการจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ กรรมการจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นกรรมการการตัดสิน 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย