ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาควิชาคณิตศาสตร์ สมาชิก KMUTTFixed Point Lab ที่บทความวิจัยได้รับรางวัล Best paper awards จากงานประชุมวิชาการ the 9th international workshop on Fixed Point and Rough set theories, and Applied topology (IWFRA-2018) จัดในวันที่ 18-20 June 2018 ที่ Chonbuk National University ประเทศเกาหลี 

โดยผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล Best paper award ได้แก่

1. "An improved three-term derivative-free method for solving nonlinear equations" โดย Auwal Bala Abubakar.

2. "An improved three-term spectral conjugate gradient algorithms for system of nonlinear equations" โดย Aliyu Muhammed Awwal.

3. "Hybrid optimization algorithm of particle swarm optimization and covariance matrix adaptation evolution strategy" โดย Nawaphong Yoochum.