ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล สลีวงศ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Best presentation award จากผลงานวิจัยเรื่อง "Optimal control strategies for the resurgence of vaccine preventable diseases in Thailand" ในการประชุมวิชาการ The 7th international conference on engineering mahematics and physics (ICEMP2018) จัดขึ้น ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมื่อวันที่ 15-18 มิถุนายน 2561