คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน (รางวัลชมเชย) ประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากอาจารย์ที่มีสมรรถนะด้านการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฎิบัติ และมีผลงานด้านการสอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นที่ประจักษ์ ตามเกณฑ์การพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561