คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์ 2 ท่านคือ
1. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น ได้แก่ ผศ.ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่น ด้านการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ คุณสุนทรี สุขเกษม เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 

 

ขอบคุณรูปจาก สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ.