ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน จันทรศรีวงศ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี แต่งตั้ง ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 สาขาวิชาเคมีอินทรีย์