นักศึกษาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท ในการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561 (Young Thai Science Ambassadors 2018) ของนักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้น้ักศึกษาได้รับคัดเลือกให้ไปเข้าค่ายฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ที่ อพวช. ในระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2561  และได้ถูกทาบทามให้ไปพูดเสวนาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561

 
นักศักษาที่เข้าประกวด:
1. นายภานุวัฒน์ รุจิรวณิช
2. นายเปรมศักดิ์ ชินวุฒินันท์
 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
อ.ดร.กรกันยา ประทุมยศ