เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 8 คน นำโดย ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และ Learning Space สำนักหอสมุด เพื่อศึกษาดูงาน โครงสร้างการบริหารจัดการ รูปแบบกิจกรรม การใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการพื้นที่และการจัดกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และอาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ เลขานุการสำนักหอสมุด ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ ผู้จัดการพื้นที่การเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานพื้นที่เรียนรู้ทั้ง 2 แห่ง ให้การต้อนรับให้รายละเอียดการดำเนินงานของพื้นที่ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ