เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานในพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 51 ประจำปี พ.ศ. 2561 โอกาสนี้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลรวม 17 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1

ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประเภทที่ 3 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ

ประเภทที่ 4 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย