วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ส่งบุคลากรสายสนับสนุน คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ” ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยมีสถาบันการศึกษากว่า 23 สถาบัน ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 62 ผลงาน ซึ่ง คุณสุนทรี สุขเกษม เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนบริหารจากภาควิชาจุลชีววิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (กลุ่มพัฒนางานประจำ) ชื่อผลงาน "การปรับปรุงรูปแบบการเชิญประชุมด้วย Google Form ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" คุณพินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์ และ คุณมารุต พวงสุดรัก เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (กลุ่มสิ่งประดิษฐ์) ชื่อผลงาน "การสร้างชุดทาวเวอร์เคนเพื่อใช้ในการอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น"

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย