ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 (TRF Ranking) TRF index 4.4 ระดับดีมาก-ดีเยี่ยม เป็นอันดับ 1 ของประเทศสาขา Mathematics and Statistics จาก 14 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประเมิน