คณะวิทยาศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับอุตสาหกรรมชั้นนำและมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากการที่คณะวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จนถึงปัจจุบัน คณะฯ มีมหาวิทยาลัยภาคีกว่า 200 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ปัจจุบันคณะฯ ได้จัดโครงการวิชาการร่วม (โครงการปริญญา 2 สถาบัน Dual Degree/ โครงการแลกเปลี่ยน Exchange programs) กับมหาวิทยาลัยภาคีและการทำงานร่วมกันกับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและพนักงานได้มีประสบการณ์ในการทำงานในหลากหลายพื้นที่ (Mobility) ในขณะเดียวกัน งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่มีนักศึกษาเป็นแกนนำ ส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และให้การสนับสนุนโลจิสติกสำหรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โครงการทั้งหมดจะมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนการไปสู่ Roadmap – 2020 ความเป็นสากลของคณะฯ

       เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นสากลของคณะฯ เราได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล และการเพิ่มทุนสนับสนุนเพื่อพร้อมต่อการจัดทำโครงการหลักสูตรนานาชาติและโครงการสอนภาษา การเพิ่มจำนวนของนักศึกษาคณาจารย์และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมนานาชาติ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการสนับสนุนโลจิสติกสำหรับประชาคมสากล จะช่วยเพิ่มในแง่ของการจัดอันดับในการเรียนการสอนและการวิจัย เพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมและชุมชน องค์กรที่เข้มแข็ง และเป็นมืออาชีพอย่างสูงสุด