โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Student Mobility Programs

       Industrial Cooperative Learning Program โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ได้ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการวิจัย และอุตสาหกรรมผ่านทางโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการนี้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยการปฏิบัติงานจริงในลักษณะการฝึกงานแบบเต็มเวลาเป็นเวลา 4 เดือนทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรที่นักศึกษาได้ศึกษาและอาชีพที่นักศึกษาสนใจ ในแต่ละปีมีนักศึกษา ประมาณ 100 คน (25% ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี) เข้าร่วมโครงการและทำงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายในองค์กรต่างๆ ประมาณ 40 แห่ง
คณะฯ มีเครือข่ายงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆกว่า 50 บริษัท โดยเฉพาะบริษัทด้าน ฮาร์ด-ดิสก์-ไดร์ฟ
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ปิโตรเคมี สารเคมีและยา สีและกาว และการเงินและการธนาคาร

       Exchange Programs โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักศึกษาทุกระดับได้รับการคัดเลือกมีโอกาสในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสถานศึกษาที่เป็นภาคีกับคณะวิทยาศาสตร์ และมีการโอนหน่วยกิตการศึกษากลับมายังสถาบันต้นสังกัด นักศึกษาสามารถได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากคณะฯ และมหาวิทยาลัย

       Short-term Cultural Exchange Programs โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระยะสั้น ได้ริเริ่มกับมหาวิทยาลัยภาคีของเรา ทั้งมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วนและช่วยเหลือทางการเงินให้กับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโดยผ่านขั้นตอนการคัดเลือกของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

       Oversea Science Innovation Competition โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ ทุกๆ สิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมระดับนานาชาติ โดยได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจากคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย

โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ Faculty Mobility Programs

       คณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งเสริมในการฝึกอบรมพนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างการเรียนการสอนและความสามารถในการทำวิจัยในระดับเทคโนโลยีที่แนวหน้า โดยมีการส่งเสริมในด้านวัสดุและนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เลเซอร์และเทคโนโลยีโอโซน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ คณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์