InterSciNews

       InterSciNews คือ สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งตีพิมพ์อย่างเป็นทางการโดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ InterSciNews เป็นเสมือนหน้าต่างข้อมูลสำหรับประชาคมสากลของคณะฯ มีทั้งข่าวและบทความเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เหตุการณ์ และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยหวังว่าจะมีผลกระทบโดยรวมในการทำให้คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่รู้จัก

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลบัดดี้ (นักศึกษาไทยเป็นเพื่อนดูแลนักศึกษาต่างชาติ)

       การริเริ่มโครงการไทยอินเตอร์เนชั่นแนลบัดดี้นั้นเพื่อเป็นหลักช่วยให้นักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในคณะฯ สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตและการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้อย่างราบรื่น โครงการไทยอินเตอร์เนชั่นแนลบัดดี้เป็นโครงการอาสาสมัครและเปิดให้นักศึกษาทุกคนในคณะฯ สามารถเข้าร่วมได้ เราเชื่อว่าโครงการนี้เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาในคณะฯเพื่อพัฒนาทักษะด้านวัฒนธรรมของพวกเขาและช่วยให้สร้างเครือข่ายในหมู่คนที่อยู่ในประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน