คณะวิทยาศาสตร์มุ่งมั่นสู่ความเป็นสากลด้านภารกิจทางการศึกษาและความก้าวหน้าของการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองมาตรฐานของความเป็นเลิศระดับโลก เราติดตามการเชื่อมโยงระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยและสถาบันในต่างประเทศด้านกิจกรรมความร่วมมือรวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ วิจัยร่วมและโครงการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือทางวิชาการประเภทอื่น ๆ

ปัจจุบันสถาบัน / องค์กรที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์มีดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • Kansas State University (ค.ศ.2001)
 • Pennsylvania State University (ค.ศ.2006)

 

ประเทศนิวซีแลนด์

 • Victoria University of Wellington (ค.ศ.2001)
 • Massey University (ค.ศ.2006)

 

ประเทศเยอรมัน

 • University of Hannover (ค.ศ.1990)

 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • Yunnan University (ค.ศ.2004)

 

ประเทศไต้หวัน

 • National Chung Hsing University (ค.ศ.2007)
 • Chia Nan University of Pharmacy and Science (ค.ศ.2009)
 • Providence University (ค.ศ.2012)

 

ประเทศเกาหลีใต้

 • Chonnam National University (ค.ศ.2008)

 

ประเทศออสเตรเลีย

 • University of Queensland (ค.ศ.2004)
 • Macquarie University (ค.ศ.2005)
 • Curtin University of Technology (ค.ศ.2002)
 • University of Technology Sydney (ค.ศ.2005)

 

ประเทศญี่ปุ่น

 • Kyoto Institute of Technology (ค.ศ.2003)
 • Prefectural University of Hiroshima (ค.ศ.2010)

 

ประเทศอินโดนีเซีย

 • Mulawarman University (ค.ศ.2013)
 • Brawijaya University (ค.ศ.2007)
 • Bogor Agricultural University (ค.ศ.2011)

 

ประเทศมาเลเซีย

 • Universiti Sains Malaysia (ค.ศ.2010)
 • University of Technology Malaysia (ค.ศ.2010)

 

ประเทศสมาชิก GMSTEC (ค.ศ.2002)

 • The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
 • Can Tho University ประเทศเวียดนาม
 • Hanoi University of Technology ประเทศเวียดนาม
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย
 • National Economics University, Hanoi ประเทศเวียดนาม
 • National University of Laos ประเทศลาว
 • Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชา
 • Royal University of Phnom Pehn ประเทศกัมพูชา
 • University of Economics, Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม
 • Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
 • Yunnan University ประเทศจีน

* GMSTEC = Greater Mekong Subregion Tertiary Education Consortium สมาคมการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง

       นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีความร่วมมือกับกว่า 200 มหาวิทยาลัย / องค์กรภายใต้บันทึกความร่วมมือ หากคุณต้องการที่จะมีกิจกรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ โปรดติดต่อเรา

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.