โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ.

ประวัติความเป็นมาของโครงการ

      โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายหลังเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ Shienghai Institute for Biological Sciences เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์กรความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี และมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ และ/หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร

      โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กโดยมีท่านอธิการบดีเข้าร่วม และมีการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์และพลังงานร่วมกับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

      ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. มาตั้งแต่ปี 2557 เป็นเวลากว่า 3 ปีด้วยกัน และยังได้รับความร่วมมือจากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง

ข้อมูลการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ.

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ครั้งที่ 1

วันจัดกิจกรรม: วันที่ 19 กรกฎาคม 2559

สถานที่: อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน่วยงานที่เข้าร่วม: 1. คณะวิทยาศาสตร์

2. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

3. สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม

กิจกรรม: ระดับประถมศึกษา 2 กิจกรรม ดังนี้

 • P1 มองมุมนาฬิกา, สมมาตรในธรรมชาติ (ภาควิชาคณิตศาสตร์)
 • P2 การทดสอบวิตามินซีในน้าผลไม้ รงควัตถุในพืช (ภาควิชาจุลชีววิทยา)

ระดับมัธยมศึกษา 4 กิจกรรม ดังนี้

 • M1 หุ่นยนต์เท้าไฟกับระยะปริศนา (สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม)
 • M2 แข่งวิ่งเรือเร็ว และฟองสบู่อายุยืน (ภาควิชาเคมี)
 • M3 เฮลิคอปเตอร์กระดาษ (ภาควิชาฟิสิกส์)
 • M4 ยุทธการแรงดีด (หน่วยวิจัย Eco-TRU คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ)

จำนวนผู้เข้าร่วม : 130 คน

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ครั้งที่ 2

วันจัดกิจกรรม: วันที่ 8 สิงหาคม 2558

วันที่ 12 สิงหาคม 2558

สถานที่: อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน่วยงานที่เข้าร่วม: 1. คณะวิทยาศาสตร์

2. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

3. สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม: มีฐานกิจกรรมด้วยกัน 7 ฐาน โดยแยกตามวันที่จัดกิจกรรมดังนี้ วันที่ 8 สิงหาคม 2558

ระดับประถมศึกษา 1 กิจกรรม ได้แก่

 • P1 ยุทธการแรงดีด (คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ)

ระดับมัธยมศึกษา 4 กิจกรรม ได้แก่

 • M1 หุ่นยนต์หนอนน้อย (สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม)
 • M2 แข่งเรือวิ่งเร็ว (ภาควิชาเคมี)
 • M3 Balloon Hovercraft (ภาควิชาฟิสิกส์)
 • M4 ต่อความคิดพิชิตปัญหา (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) วันที่ 12 กันยายน 2558

ระดับมัธยมศึกษา 2 กิจกรรม ได้แก่

 • M5 ความลับของบับเบิ้ลป๊อป (ภาควิชาจุลชีววิทยา)
 • M6 เรือป็อปแป็ก (ภาควิชาฟิสิกส์)

จำนวนผู้เข้าร่วม : วันที่ 8 สิงหาคม 2558 จานวน 130 คน

วันที่ 12 กันยายน 2558 จำนวน 55 คน

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน

วันจัดกิจกรรม: วันที่ 14 มกราคม 2559

สถานที่: ณ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่เข้าร่วม: 1. คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรม: มีฐานกิจกรรมด้วยกัน 2 ฐาน ดังนี้

 • น้ำตกแสงเลเซอร์ (ภาควิชาฟิสิกส์)
 • สนุกกับไฟฟ้าสถิต (ภาควิชาฟิสิกส์)

จำนวนผู้เข้าร่วม : มจธ. นำนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา และร.ร.ขจรโรจน์วิทยา จำนวน 97 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในงาน

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ครั้งที่ 3

วันจัดกิจกรรม: วันที่ 13 มีนาคม 2559

สถานที่: อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน่วยงานที่เข้าร่วม: 1. คณะวิทยาศาสตร์

                         2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม: ระดับประถมศึกษา 3 กิจกรรม ดังนี้

 • P1 หลากสีในถ้วยแก้ว และเทียนหอมจากธรรมชาติ (ภาควิชาเคมี)
 • P2 หนีแรงอะตอม (หลักสูตรนาโน)
 • P3 มอเตอร์มหัศจรรย์ (สำหรับเด็กประถมศึกษา) (ภาควิชาฟิสิกส์)

ระดับมัธยมศึกษา 3 กิจกรรม ดังนี้

 • M2 มอเตอร์มหัศจรรย์ (ภาควิชาฟิสิกส์)
 • M3 ความลับของบับเบิ้ลป๊อบ (ภาควิชาจุลชีววิทยา)
 • M4 "ต่อความคิด พิชิต ปัญหา” ผ่านตัวต่อ Jigsaw ด้วย Snap Application (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

จำนวนผู้เข้าร่วม : 151 คน

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม