อาจารย์สังกัด Center of Integrated Science

ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8809
ดร.สุรเชษฐ์ กาฬสินธุ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : -
ดร.นนท์ ทองโปร่ง
E-mail :
Tel :
ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : Tel : 0 2470 8814

เลขานุการ

นางวิราทิพย์ ดามาพงษ์
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8815,  0 2470 9562

งานบริหาร และธุรการ

นายณัฐพงษ์ นุติพาณิชย์
นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9578
 
นางสาวจุฬาลักษณ์ ต้นปฐมกุล
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9577
 
นางสาวศดานันท์ สายเสริมศักดิ์
พนักงานช่วยบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8978
 
นางปรัชญาพร ปานดี
พนักงานธุรการ
Tel : 0 2470 8978
 
นางสาวรุ่งอรุณ เกตุแก้ว
พนักงานบริการ
Tel : 0 2470 8978
 
นางสาวสายธาร สุยพงษ์พันธ์
พนักงานบริการ
Tel : 0 2470 8978
 

งานทรัพยากรบุคคล

นางสาวอารยา เข็มวงศ์ทอง
นักบริหารงานบุคคล
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9569

งานนโยบายและแผน

นางดาราณี นิยะมานนท์
พนักงานช่วยบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8809
นางสุภัทรา สมเมือง
พนักงานช่วยบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : Tel : 0 2470 8809
นางรัชนี รัตนพิไชย
นักวิเคราะห์แผน และงบประมาณ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9577

งานบริการการศึกษา และพัฒนานักศึกษา

นางสาวอรอนงค์ สุทธาชีวะ
นักบริการการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8805
นางสาววารุณี กิติวงษ์ประทีป
นักบริการการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8811
นางวิไลรัตน์ กลั่นบุศย์
นักบริการการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8910
นายรุ่งฤทธิ์ หวังอารีย์
นักบริการการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8910
นางสาวกมลวรรณ มหันตเกียรติ
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8910
นางกรรณิการ์ ดีปัญญา
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8910
วราภรณ์ ศิริภากรชัย
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8908
 

งานวิจัย

นางพชรมน ชุดเจือจีน
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8808

งานโสตทัศนูปกรณ์

นายอภิชาติ กุลไพบุตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8804

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายยุทธนา ลิลา
นักสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8804

งานคลังและพัสดุ

นายบุญเยี่ยม พรหมศรี
พนักงานขับรถยนต์
Tel : 0 2470 8978
นางสาวยุพิน หมั่นประทุม
นักพัสดุ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8810
นางดรุณี พินิจ
นักบัญชี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8806
นายวชิรพล การะเกต
นักบริหารการเงิน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8806
 
นางสาวสมใจ เนียมพูลทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8818
 

งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวณิชกานต์ เจราหวัง
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8974
นางสาวสลิลา ปาตาน
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8974

งานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

 
นางสาวนพวรรณ วิริยะรักษ์
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9564

พื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9564
นายธนารักษ์ เทียนน้ำเงิน
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9564
นางสาวฉัฐภรณ์ โสมสุข
นักพัฒนาการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9564
นางสาวกวิสรา อุดมผล
นักออกแบบและผลิตสื่อกราฟฟิค
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9564