อาจารย์สังกัด Center of Integrated Science

ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8809
ดร.ชาญ ลออวรเกียรติ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : Tel : 0 2470 8809
ดร.เบญจพร เลิศอนันตวงศ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8809
ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : Tel : 0 2470 8814

เลขานุการ

นางวิราทิพย์ ดามาพงษ์
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8815,  0 2470 9562

งานบริหาร และธุรการ

นายณัฐพงษ์ นุติพาณิชย์
นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9578
 
นางสาวจุฬาลักษณ์ ต้นปฐมกุล
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9577
 
นางสาวศดานันท์ สายเสริมศักดิ์
พนักงานช่วยบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8978
 
นางปรัชญาพร ปานดี
พนักงานธุรการ
Tel : 0 2470 8978
 
นางสาวรุ่งอรุณ เกตุแก้ว
พนักงานบริการ
Tel : 0 2470 8978
 
นางสาวสายธาร สุยพงษ์พันธ์
พนักงานบริการ
Tel : 0 2470 8978
 

งานทรัพยากรบุคคล

นางสาวอารยา เข็มวงศ์ทอง
นักบริหารงานบุคคล
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9569

งานนโยบายและแผน

นางดาราณี นิยะมานนท์
พนักงานช่วยบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8809
นางสุภัทรา สมเมือง
พนักงานช่วยบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : Tel : 0 2470 8809
นางรัชนี รัตนพิไชย
นักวิเคราะห์แผน และงบประมาณ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9577

งานบริการการศึกษา และพัฒนานักศึกษา

นางสาวอรอนงค์ สุทธาชีวะ
นักบริการการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8805
นางสาววารุณี กิติวงษ์ประทีป
นักบริการการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8811
นางสาววิไลรัตน์ สุจริต
นักบริการการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8910
นายรุ่งฤทธิ์ หวังอารีย์
นักบริการการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8910
นางสาวสุมาลี ปินตาคำ
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8908
นางสาวเบญญาภา ทราฤทธิ์
นักบริการการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8910

งานวิจัย

นางกรรณิการ์ ดีปัญญา
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8808

งานโสตทัศนูปกรณ์

นายอภิชาติ กุลไพบุตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8804

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายยุทธนา ลิลา
นักสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8804

งานคลังและพัสดุ

นางสาวธัญชนก นิธิสกุล
นักพัสดุ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8810
นางดรุณี พินิจ
นักบัญชี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8806
นางสาวสมใจ เนียมพูลทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8818
นายบุญเยี่ยม พรหมศรี
พนักงานขับรถยนต์
Tel : 0 2470 8978

งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวกัญญารัตน์ ขจรโพธิสุวรรณ
นักบริหารงานทั่วไป
Tel : 0 2470 8974

พื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

นายวิธวินท์ สุสุทธิ
นักพัฒนาการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9564
นายธนารักษ์ เทียนน้ำเงิน
นักจัดกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9564
นางสาวนพวรรณ วิริยะรักษ์
นักจัดกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9564

งานสื่อสาระวิทยาศาสตร์

นายรัฐพล หงสไกร
นักออกแบบและผลิตสื่อกราฟฟิค
Tel : 0 2470 8865