ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8801
Fax : 0 2427 8050
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8802
Fax : 0 2427 8050
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8980
Fax : 0 2427 8050
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8994
Fax : 0 2427 8050
ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8973, 0 2470 8929
Fax : 0 2427 8050
ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8981
Fax : 0 2427 8050
ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8977
Fax : 0 2427 8050

อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8809
ดร.ชาญ ลออวรเกียรติ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : Tel : 0 2470 8809
ดร.เบญจพร เลิศอนันตวงศ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8809
ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : Tel : 0 2470 8814

เลขานุการ

นางวิราทิพย์ ดามาพงษ์
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8815,  0 2470 9562

งานบริหาร และธุรการ

นายณัฐพงษ์ นุติพาณิชย์
นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9578
 
นางสาวจุฬาลักษณ์ ต้นปฐมกุล
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9577
 
นางสาวศดานันท์ สายเสริมศักดิ์
พนักงานช่วยบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8978
 
นางปรัชญาพร ปานดี
พนักงานธุรการ
Tel : 0 2470 8978
 
นางสาวรุ่งอรุณ เกตุแก้ว
พนักงานบริการ
Tel : 0 2470 8978
 
นางสาวสายธาร สุยพงษ์พันธ์
พนักงานบริการ
Tel : 0 2470 8978
 

งานทรัพยากรบุคคล

นางสาวอารยา เข็มวงศ์ทอง
นักบริหารงานบุคคล
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9569

งานนโยบายและแผน

นางดาราณี นิยะมานนท์
พนักงานช่วยบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8809
นางสุภัทรา สมเมือง
พนักงานช่วยบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : Tel : 0 2470 8809
นางรัชนี รัตนพิไชย
นักวิเคราะห์แผน และงบประมาณ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9577

งานบริการการศึกษา และพัฒนานักศึกษา

นางสาวอรอนงค์ สุทธาชีวะ
นักบริการการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8805
นางสาววารุณี กิติวงษ์ประทีป
นักบริการการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8811
นางสาววิไลรัตน์ สุจริต
นักบริการการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8910
นายรุ่งฤทธิ์ หวังอารีย์
นักบริการการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8910
นางสาวสุมาลี ปินตาคำ
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8908
นางสาวเบญญาภา ทราฤทธิ์
นักบริการการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8910

งานวิจัย

นางกรรณิการ์ ดีปัญญา
นักบริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8808

งานโสตทัศนูปกรณ์

นายอภิชาติ กุลไพบุตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8804

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายยุทธนา ลิลา
นักสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8804

งานคลังและพัสดุ

นางสาวธัญชนก นิธิสกุล
นักพัสดุ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8810
นางดรุณี พินิจ
นักบัญชี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8806
นางสาวสมใจ เนียมพูลทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8818
นายบุญเยี่ยม พรหมศรี
พนักงานขับรถยนต์
Tel : 0 2470 8978

งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวกัญญารัตน์ ขจรโพธิสุวรรณ
นักบริหารงานทั่วไป
Tel : 0 2470 8974

พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

นายวิธวินท์ สุสุทธิ
นักพัฒนาการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9564
นายธนารักษ์ เทียนน้ำเงิน
นักจัดกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9564
นางสาวนพวรรณ วิริยะรักษ์
นักจัดกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9564
นายรัฐพล หงสไกร 
นักออกแบบและผลิตสื่อกราฟฟิค
Tel : 0 2470 8865