ระบบยื่นความจำนงการทำวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท และปริญญาเอก)

ระบบยื่นความจำนงการทำวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยอิสระ

แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับปริญญาตรี

กลุ่มงานบริการการศึกษา ติดต่อ คุณวิไลรัตน์ สุจริต โทร. 8910

แบบฟอร์มของคณะ

งานอัตลักษณ์องค์กร ติดต่อ คุณวิธวินท์ สุสุทธิ โทร. 9564

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสิ่อสารองค์กร ติดต่อ คุณนพวรรณ วิริยะรักษ์ โทร. 9564

โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม ติดต่อ คุณวารุณี กิติวงษ์ประทีป โทร. 8811