กลุ่มงานบริการการศึกษา ติดต่อ คุณวิไลรัตน์ สุจริต โทร. 8910

แบบฟอร์มของคณะ

งานอัตลักษณ์องค์กร ติดต่อ ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ โทร. 9564

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสิ่อสารองค์กร ติดต่อ คุณนพวรรณ วิริยะรักษ์ โทร. 9564

โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม ติดต่อ คุณวารุณี กิติวงษ์ประทีป โทร. 8811

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์วิเทศน์สัมพันธ์