งานบุคคล (การขอตำแหน่งทางวิชาการ) ติดต่อ คุณอารยา โทร. 9569

กลุ่มงานบริการการศึกษา ติดต่อ คุณวิไลรัตน์ สุจริต โทร. 8910

แบบฟอร์มของคณะ

งานอัตลักษณ์องค์กร ติดต่อ ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ โทร. 9564

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสิ่อสารองค์กร ติดต่อ คุณนพวรรณ วิริยะรักษ์ โทร. 9564

โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม ติดต่อ คุณวารุณี กิติวงษ์ประทีป โทร. 8811

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์วิเทศน์สัมพันธ์