ภาควิชาฟิสิกส์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา” โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมภาควิชาฟิสิกส์ และช่วงที่ 2 วันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ พรไพลิน ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมี ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ภาควิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษารวมถึงวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาในภาควิชาฯ ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ของทุกหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และยังเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรและครอบครัวของบุคลากรของภาควิชาฯ ที่ได้ร่วมสัมมนาและทัศนะศึกษาด้วยกัน 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป และเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี รองศาสตราจารย์.ดร.เดช พุทธเจริญทอง อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และท่านผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรภายในคณะฯ จำนวนทั้งสิ้น 130 คนโดยหลังจากเสร็จกิจกรรมในช่วงเช้าได้มีการร่วมรับประทานอาหารกลางวันและกิจกรรมจับฉลากมอบขวัญปีใหม่จากทุกภาควิชา และของขวัญพิเศษจากคณบดีและคณะผู้บริหาร ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีงามให้แก่บุคคลากรภายในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 3 – 4 มกราคม 2561 คณะทำงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเป็น KM Facilitator โดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงานสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีทั้งสิ้น 8 ครั้ง มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีทักษะ Facilitator เพื่อให้เกิดการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาประยุกต์ในการจัดจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมกระบวนกร มจธ. นำทีมโดย ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ ผศ.ดร.อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช และ รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และพัฒนาทักษะ KM Facilitator มีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารรองคณบดี ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รศ.กรวลัย พันธุ์แพ รักษาการหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้กว่า 22 คน

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2561 นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการสอนฟิสิกส์เพื่อพัฒนานักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนถิ่นบ้านเกิดตามแนวทางสะเต็มศึกษา และพัฒนาทักษะสะเต็มสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์ เป็นประธานโครงการฯ และ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ภายในโครงการเป็นการออกแบบและประดิษฐ์รถหุ่นยนต์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แข่งขันด้านความเร็ว และแข่งขันด้านการบรรทุกน้ำหนัก โดยให้นักเรียนออกแบบและวางแผนการทำงานที่มุ่งเน้นแนวความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน และครู จำนวน 17 คน จาก 5 โรงเรียนในละแวกใกล้เคียงที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศให้แก่ผู้เรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมงานเสวนาและเชิดชูเกียรติผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลและดำรงตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งงานเลี้ยงแสดงความยินดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างเสริมกำลังใจให้กับอาจารย์ผู้ที่ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศาตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม) และตำแหน่งวิชาการอื่น รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ

โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น

1. รางวัลบุคลากรผู้ได้รับการยกย่องและสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาศาสตร์

2. รางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิชาการ-วิจัยดีเด่น

3. รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น

4. รางวัลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนดีเด่น

5. รางวับประเภทหน่วยงาน

ซึ่งมีจำนวนอาจารย์และบุคลากรได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 50 ราย ทั้งนี้ โดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และเป็นผู้มอบของที่ระลึก รวมทั้งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานกว่า 90 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย