เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Science Exhibition 2018 ประจำปีงบประมาณปี 2562 ณ Science Learning Space อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในวันงานมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นจำนวน 111 คน

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้อง Science Connect ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 50 คน ในหัวข้อ“Tips on reading paper & Paraphrasing” วิทยากรโดย รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ อาจารย์ประจำจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ Journal rankings and Publishing process, Tips on reading papers และ Paraphrasing เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับการอ่าน การสรุปความ และการเขียน Paraphrasing ป้องกันความซ้ำซ้อนหรือการลอกงาน (Plagiarism) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักจรรยาบรรณของนักวิจัยประการหนึ่ง

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 โครงการ Chevron Enjoy Science ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย สวทช. สสวท. และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ.ครั้งที่ 8 โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบให้คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการเชฟรอน “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เป็น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนต่างๆที่สนใจ จำนวน 160 คน ทั้งนี้ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ประธานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนสนใจเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น หรือเป็นนักประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประเทศไทยมีบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 พื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ Science Learning Space ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณรู้จัก Social Media ดีแล้วหรือยัง” ณ บริเวณ ชั้น 1 Exhibition A โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. พรรษา เอกพรประสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาบรรยายให้ความรู้ กับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน 55 คน ทั้งนี้จากกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Social Media ในชีวิตประจำวัน ให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงข้อดีข้อเสียของการใช้ Social Mediaและสามารถใช้ Social Media ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หลังจากบรรยายเสร็จก็มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ปั้นดินน้ำมันบ่งบอกภาพลักษณ์ “Social Mediaในความคิดของท่าน” โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์จากผู้ที่มาเข้าร่วม

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

 

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน จัดอบรมในรายวิชาเคมี ทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง SCL617 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 – วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. โดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานโครงการ ทั้งนี้การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำการทดลอง (Laboratory Skill) ซึ่งมีรูปแบบการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการที่มีบรรยากาศจริงเหมือนการเรียนในรายวิชาพื้นฐานปฏิบัติการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเน้นให้นักเรียนเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น