เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Kathmandu University ประเทศเนปาล จำนวน 4 ท่าน ณ ห้อง Sci Connect เพื่อลงนามในความร่วมมือ Memmorandum Of Understanding (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ และเจรจาในแลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล รองศาตราจารย์ ดร. พรนภิส ดาราสว่าง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในการลงนามและประชุม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและหารือในครั้งนี้ด้วย
 
 

วันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 6 ในหัวข้อนวัตกรรม (Innovation) บรรยายโดย ดร.วรโชค ไชยวงศ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่มีองค์ประกอบหลายประการ เช่น ความใหม่ (Newness) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความแตกต่างไม่ซ้ำหรือเลียนแบบ สามารถใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefit) หรือสามารถขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องได้ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมสำหรับนำเสนอในรอบคัดเลือกวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโสของคณะฯ อันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาแด่ผู้อาวุโส พร้อมทั้งรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มร่วมกันในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้อาวุโสระดับคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติอำนวยพร จำนวน 5 ท่าน และมีผู้บริหารระดับคณะฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยและดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในการแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทีแด่ผู้อาวุโส โดยมีอาจารย์อาวุโสได้ให้พรอันเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ห้อง SCL 216 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา การแนะนำกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยอาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และการบรรยาย “เตรียมตัวอย่างไรไม่ตกงานในยุค 4.0” โดยคุณนงนุช เสถียรกิตติโรจน์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาดดิจิตอล จากบริษัท จ๊อบ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนักศึกษาจะได้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมตลาดงานำหรับนักศึกษาจบใหม่ เทรนด์ตลาดงานกับ Thailand 4.0 สิ่งที่องค์กรพิจารณาในการคัดเลือกพนักงานและทักษะสำคัญที่ต้องการ รวมทั้งสามสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการสมัครงานคือ การสร้าง Profile Resume รูปถ่ายที่เหมาะสมในการสมัครงานและการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (การแต่งกาย/ข้อมูล/การตอบคำถาม) ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ Design Thinking บรรยายโดยอาจารย์คริษฐ์ ไข่มุก ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ซึ่งนักศึกษาที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลายๆ คนมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ นั้นมาทดสอบและพัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งนักศึกษาได้เห็นนวัตกรรมจากทั่วโลกและนำมาเป็นแนวทางออกแบบโครงงานให้สอดคล้องกับแนวคิดที่จะได้รับโจทย์ในครั้งต่อไป