เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ จัดค่าย I AM SCI ครั้งที่ 4 ณ บริเวณพื้นที่การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี อาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน และแนะนำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรู้จักเส้นทางอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มจำนวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย I AM SCI ทุกคนจะได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่ภาควิชาจัดขึ้น ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรมนักศึกษารุ่นพี่ บรรยากาศกิจกรรมค่ายเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนมัธยมศึกษาระดับ ม.6 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดให้ความสนใจเข้ากิจกรรมเป็นจำนวน 142 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Road Show ไปยังโรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.5 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รับทราบข้อมูล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment ดร.ธนา สุทธิปัทม์พงศ์ และนักศึกษาจากฝ่าย Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้ไปให้ความรู้แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนและข้อมูลต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ โดยคุณครูฝ่ายแนะแนว และนักเรียนโรงเรียนได้ให้ความสนใจและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 คุณครูแนะแนวโรงเรียนศึกษานารี ได้เชิญคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. แนะแนวเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ให้คุณครูฝ่ายแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รับทราบข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และนักศึกษาได้ไปให้ความรู้แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนและข้อมูลต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ โดยนักเรียน และคุณครูฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนศึกษานารี ได้ให้ความสนใจและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ทำให้การการจัดกิจกรรมอบอุ่นและเป็นกันเอง

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมงานเสวนาและเชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลและดำรงตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งงานเลี้ยงแสดงความยินดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างเสริมกำลังใจให้กับอาจารย์ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น

1) รางวัลบุคลากรผู้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก
2) รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน 
3) รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ-วิจัยดีเด่น 
4) รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ-วิจัย 
5) รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น 
6) รางวัลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา
7) รางวัลแสดงความยินดีกับบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
8) รางวัลพิเศษอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความอุตสาหวิริยะทุ่มเทอุทิศตนให้กับคณะ/มหาวิทยาลัย

ซึ่งมีจำนวนอาจารย์และบุคลากรได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 35 คน ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานกว่า 90 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ให้เกียรติเชิญคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ไปแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ให้คุณครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้น ม.5 และ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดย คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา เจ้าหน้าที่ประสานงานรับนักศึกษาเชิงรุก (Active Recruitment) และทีมนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้ไปให้ความรู้แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนและข้อมูลต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย