เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยใช้ได้จริง” บริเวณ Exhibition A โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุจริน จงรุจา อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี น.ส.สุวนันท์ คล้ายศรื นักศึกษาปริญญาโท ศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์และ น.ส.ประภาพร แสงแก้ว นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาเคมี ร่วมเสวนา ทั้งนี้หัวข้อการเสวนาได้กล่าวถึงความหมายของนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงและมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม การหาโจทย์งานวิจัยของนักศึกษารวมถึงหาทางแก้ปัญหา และได้บอกเล่าถึงความรู้สึกจากการนำไปใช้ได้จริงจากงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านโดยในช่วงท้ายได้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมตั้งคำถามกับผู้เสวนา

 

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม Road Show 2018 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีให้นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา เลขานุการคณะทำงาน Active Recruitment นายธนวัฒน์ ตั้งเสริมวงศ์ และนางสาวกัญญาภัคร พรศิริพิทักษ์ ผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยา ได้ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์กับสำนักงานส่วนคัดเลือกและสรรหานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าว

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม Road Show 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัน (เขตพื้นที่บางรัก) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment นายวชิรานนท์ แก้วนรสิงห์ ผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาเคมี และคุณกรรณิการ์ ดีปัญญา เลขานุการคณะทำงาน Active Recruitment ได้ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์กับสำนักงานส่วนคัดเลือกและสรรหานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าว

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ English is Possible by Peachii บริเวณ ชั้น 1 ห้อง SCL124 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชญา ชัยชนะ หรือที่รู้จักกันในชื่อพีชชี่ เจ้าของคลิปสอนภาษาชื่อดังทางยูทูบ (Youtuber) มาเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ช้อนแก้ว เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้จากการเปิดรับลงทะเบียน มีนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ในงานได้มีการแชร์ประสบการณ์การศึกษาแลกเปลี่ยน และการฝึกงานต่างประเทศของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้บริเวณลาน Exhibition A ยังมีการจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์จากบริษัท GoUni Thailand เพื่อให้ข้อมูลกับนักศึกษาที่สนใจไปเรียนภาษา หรือศึกษาต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักร และบูธของ FSci International Club เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นสากลของคณะฯ และรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศและแนะนำเทคนิคในการฝึกฝนและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนสร้างบรรยากาศความเป็นสากลในคณะวิทยาศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เครียด เหงา เศร้า ซึม มาคุยกัน มารู้จักและรับมือโรคซึมเศร้ากันเถอะ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วีร์ เมฆวิลัย นักจิตวิทยาชำนาญการ และอาจารย์ณิชาภา รัตนจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายและฝึกลงปฏิบัติ โดยให้ผู้ร่วมฟังบรรยายทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีและการพูดเพื่อให้กำลังใจผู้อื่น โดยชี้ให้เห็นว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีโอกาสขึ้นกับทุกคน นอกจากนี้ยังได้อธิบายสาเหตุการเกิดโรคซึมเศร้าด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เช่น เกิดจากการที่สารเคมีในสมองไม่สมดุล เป็นต้น อธิบายความหมายของโรคซึมเศร้า สัญญาณการเกิดโรคซึมเศร้า แนวทางการดูแลและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าที่อาจจะเกิดขึ้น การรับมือและรักษาโรคซึมเศร้าเบื้องต้น โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 33 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย