วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้การจัดประชุมดังกล่าวฯ นำโดย ดร.ปริเวท วรรณโกวิทและคณะทำงานศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัด Kick-off Meeting โครงการ Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial Data NEXUS ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและ 11 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยดังกล่าว (Capacity Building in Higher Education action of the Erasmus+ Programme) โดยโครงการมีเป้าหมายหลักคือการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมในระบบภูมิสารสนเทศ สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม การเกษตร และสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยโครงการจะพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยด้านต่าง ๆ และนวัตกรรม ซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนาของสหภาพยุโรปตามยุทธศาสตร์ยุโรป ปี ค.ศ. 2020 และโครงการความคิดริเริ่มพิเศษ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือใหม่ในการเพิ่มการเติบโตของ R&D และโอกาสในการทำงานและการสร้างธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการถ่ายโอนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปยังธุรกิจในท้องถิ่นและในภูมิภาคเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์การใช้ข้อมูล geodata และสร้างงานวิจัยประยุกต์ใหม่ ๆ

วันที่ 5-8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยท่าน รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้การจัดอบรมดังกล่าวฯ นำโดย ดร.ปริเวท วรรณโกวิทและคณะทำงานศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “2018 GOFC-GOLD Advanced Training in Remote Sensing and Geospatial Technologies” (Nasa Training) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ The National Aeronautics and Space Administration: NASA The International START Secretariat, USA : START และ The Global Observation of Forest and Land Cover Dynamics : GOFC-GOLD เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการเข้าถึงข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล และการประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรวจโลกจาก NASA, USGS, ESA, JAXA และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ การใช้อัลกอริทึมในการจำแนกสิ่งปกคลุมดิน ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และหรือการประเมินผลความถูกต้องของการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม โดยผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ร่วมกับ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่โรงเรียนศรัทธาสมุทร จำนวน 34 คน เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2561ช่วงเช้า โดยมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์, กิจกรรมการสกัด DNA จากหัวหอม, กิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง การกลิ้ง, กิจกรรม เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณและฟังก์ชันเมตริกซ์, กิจกรรม เรื่อง อัลกอริทึม, กิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง วงจร RC Circuit ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์นำองค์ความรู้ที่มีมาประยุกต์เพื่อบริการสังคม

 

.

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ Presentation Skill ครั้งที่ 1 บรรยายโดย อาจารย์เกสรา วลัญช์เดช ที่ปรึกษาด้านฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนองานเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจพื้นฐานด้านการนำเสนอ 3 ขั้นตอน คือ Pre-Presentation สิ่งที่จะต้องก่อนนำเสนองาน Presentation การดำเนินการนำเสนอ และ Post Presentation การตอบคำถามและการตัดสินใจก่อนที่จะมีการให้นักศึกษาจับกลุ่มย่อยเพื่อฝึกการนำเสนอจริง

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาฟิสิกส์ร่วมกับพื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ Science Learning Space ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน Physics Learning by Doing ครั้งที่ 4 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณชั้น 1 Exhibition Zone A โดยภายในงานมีกิจกรรมสาธิตการทดลองทางฟิสิกส์พื้นฐานด้านไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน และแสงในชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาจะมีความสอดคล้องกับรายวิชา PHY 102 PHY 104 และ PHY 192 เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานได้เข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาอย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้นักศึกษาเข้าใจจุดประสงค์ของแต่ละการทดลองและสามารถเตรียมตัวก่อนการทำการทดลองในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว และบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย