ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในฐานะ CKO ทีมคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM-FSCI) และบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 18 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) พร้อมร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ , ปัจจัยประสบผลสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค ,แนวทางในการแก้ไข แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพร้อมตอบข้อซักถาม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับ EdPEx โดยได้รับการต้อนรับคณะจากกลุ่ม KM BKT R&D Cluster โดยคุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ประธานคณะทำงาน KM ซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการจัดการเทคโนโลยีและบริการวิชาการและหัวหน้าหน่วยบริการวิชาการเเละฝึกอบรม ในบรรยากาศที่สนุกสนาน อบอุ่นเเละเป็นกันเอง ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2561ณ ห้องประชุมสัตตบงกช เวลา 09.00 - 13.00 น.

 

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมย่อยครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้อง SCL 124 โดยได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการทำงานในสถาบันการเงิน รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ซึ่งผู้ที่มาให้ความรู้ประกอบด้วย คุณกฤษฎิ์ คงธนดารากร ผู้จัดการสรรหาบุคลากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและเข้าทำงาน การสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งานและคุณปิยวรรณ ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ Employee Engagement and Well-Being ให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 219 คน นอกจากนั้นยังมีการตั้งบูธรับสมัครงานอีกด้วย

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Research Talks ครั้งที่ 2 ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC) ศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ School of information Science and Technology (IST) และทีมวิทยากรมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับประเทศและต่างประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งได้มีการถ่ายทอดความรู้ทางด้าน Data Science and Technology, Bio-robotics และ Brain Science ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบข้อมูล และยังได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการทำวิจัย และการประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการทำงานวิจัยเพื่อรองรับและขับเคลื่อนงานวิจัยตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้มีอาจารย์ และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า 40 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัย Industrial University of Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุม SCL209 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล เป็นประธาน และคณะผู้บริหารคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมหารือด้วย ในการประชุมได้เจรจาหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งทั้งนี้ รองศาสตราจารย์.ดร. วรพจน์ สุนทรสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาจาก Industrial University of Ho Chi Minh City เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาจุลชีววิทยาอีกด้วย

 

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. พร้อม ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช หัวหน้าโครงการสื่อสาระวิทยาศาสตร์ (Science Communication Project) จากมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม จำนวน 500,000 บาท โดยได้รับมอบจาก คุณพัชมณ หงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ Science Communication Project ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ ลดช่องว่างของรอยต่อระหว่าง “นักวิชาการ” กับ “สื่อมวลชน” โดยเป็นตัวกลางในการเชื่อมข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ทั้งในทางตรงและทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดสังคมที่นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาผสานกับกระบวนการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนากระบวนการสื่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นประโยชน์
อันจะนำไปสู่สังคมที่คิดแบบวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน
 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย