เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Science Colloquium V : แนวทางการพิชิตงบวิจัยมุ่งเป้าและงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ประธานคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ด้านวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการและแบบมุ่งเป้าอีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการที่เน้นผลิตผลานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 40 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 10 คน ในโครงการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมฝึกงานในพื้นที่ชุมชน (Integrated Learning through Community Service 2018) ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับซึ่งโครงการดังกล่าวนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย (ชุมชนบางมด) การใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาของชุมชนในพื้นที อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของนักศึกษารวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นสากลของคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนรายงาน SAR AUN QA ซึ่งเป็นหนี่งกิจกรรมในโครงการจัดการความรู้ (KM) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ ดร.วราภรณ์ จาตนิล อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร และได้เรียนเชิญ อาจารย์วาสนา เสียงดัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน EDS มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองให้กับอาจารย์และบุคคลากรจากทุกภาควิชาที่เข้าร่วม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหลักสูตรได้เข้าใจเกณฑ์การประเมิน AUN QA และสามารถเขียนรายงานประเมินตนเองที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงอย่างเป็นระบบ อันนำไปสู่การยกระดับการประเมินแบบ Site Visit Assessment ในอนาคต ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจำนวน 130 คน ณ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา หัวข้อ “การออกแบบปรับปรุงหลักสูตรเป็น Module และสร้าง Micro-Credentials เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลักสูตรพันธ์ุใหม่ และการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกในอนาคต” ในช่วงต้นประธานในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้สื่อสารองค์กร บรรยายถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน และแผนงานในอนาคต การแนะนำทำความรู้จักบุคคลากรใหม่ของคณะฯ จากนั้นได้มีการต่อยอดกิจกรรมระดมสมองที่ได้แบ่งกลุ่มดำเนินการไว้ต่อจากเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 จนแล้วเสร็จ และนำเสนอการสรุปผลการดำเนินงาน นอกจากนั้นมีกิจกรรมสันทนาการช่วงเย็นสร้างความสามัคคีกับบุคลากร

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560-2561” ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลและประเมินความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อพัฒนานักศึกษาและมีการเรียนรู้งานจากนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้องและนำผลการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงแผน/ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (KMUTT-Student QF)

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย