วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ แก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และผู้สนใจ โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ผู้เชี่ยวชาญด้านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ จากสำนักงานอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ในการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 63 คน ทั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 21 หลักสูตร ยังมีตัวแทนจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และสถาบันการเรียนรู้มาร่วมด้วย โดยได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับ มคอ.3-5 ระดับรายวิชา การวิเคราะห์ Curriculum mapping รายวิชา และแนะนำวิธีนำผลการทวนสอบไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนอีกด้วย

 

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย