คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-15.00 น. ณ Learning Space โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่สู่ภายนอก มจธ. ในงานมีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานและคัดเลือกผลงานที่น่าสนใจ ทั้งนี้มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอ รวม 174 ผลงาน และมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม

 ภาควิชา

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

 ชื่อโครงงาน 

 อาจารย์ที่ปรึกษา

คณิตศาสตร์

นายธำนงสิน สุภวัฒนา
นายนันทวัฒน์ แสงไฟ
นายพัฒนะ จงรุ่งเรืองวัฒนา

 โปรแกรมประยุกต์ระบบขายหน้าร้านบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Point of Sale Application on Android Operation System)

ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ

เคมี

นางสาวจันทร์จิรา ตั้งอยู่สุข
นางสาวณัฐชนก อ่อนกล่ำผล

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุกันเสียจากถุงน้ำยาล้างไตที่ไม่ใช้แล้ว

ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ
ดร.นนทรี นิมิตศิริวัฒน์

ฟิสิกส์

นางสาวอินทุอร ผิวบัวคำ
นายวชิรศักดิ์ ทองสา

 Design and construction of seeding machine II

ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี

จุลชีววิทยา

นางสาวจินดาวดี แซ่ล้อ
นางสาวภูมิใจ จารุรังสีพงค์
นางสาวนภสร อังศุชัยกจ

 ผลของเอนไซม์อัลคาเลสและเอนไซม์นิวเทรสต่อความนุ่มของเนื้ออกไก่พร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ

รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์

 

2. รางวัล Popular Vote โดยผู้ประกอบการ

 ภาควิชา

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

 ชื่อโครงงาน 

 อาจารย์ที่ปรึกษา

ฟิสิกส์

นางสาวประภัสสร คลองขุด
นางสาวสิริพร จันทนะสาร

 เครื่องหยอดเมล็ดข้าวไร่

ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี

 

3. รางวัลวิชาการดีเด่น

 สาขา

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

 ชื่อโครงงาน 

 อาจารย์ที่ปรึกษา

คณิตศาสตร์

นางสาวสลิลทิพย์ คชวงษ์
นางสาวฐิตินันท์ สง่าทอง (นศ.นอกภาคฯ)

 การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณฝุ่นแบบต่อเนื่องสำหรับอาหารไก่ชนิดเม็ดตัด (The Development of Continuous Dust Measurement for Chicken Feed Pellet)

ดร.วริสา ยมเสถียรกุล
ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย
ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์
ผศ. ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

นายจิรภัทร เพียรวิทยาสกุล
นายชยพล แซ่พัง

 เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะผู้ใช้งานเฟสบุ้ค (Web Application : Tool of Characteristic Analysis of Facebook Users)

ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

นายจตุวัฒน์ ป้อมน้อย
นายพงษกร แซ่แต้

 ระบบการแนะนำหนังสือด้วยกฎความสัมพันธ์ (Book Recommendation System with Association Rules)

ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ

สถิติ

นางสาวบุณฑริกา แจ่มพุทรา
นายธนภัทร พรชัยวิรัช

 การจำแนกประเภทรอยลายนิ้วมือโดยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Classification of fingerprint by Neural Network)

ศ. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ
อ.ยุทธนา ลิลา

เคมี

นายประกาศิต แช่มช้อย
นางสาวกานต์พิชชา เมืองเดช

 การศึกษาการดูดซับสารโนนิลฟีนอลโพลีเอทอกซิเลตด้วยเกล็ดปลาตะเพียนที่ปรับสภาพด้วย KOH ในสภาวะที่มีสารลดแรงตึงผิวประจุบวก

ผศ. ดร.นิศากร ทองก้อน

เคมี

นายปัญจพงษ์ เลิศสถิตย์พงษ์
นางสาวปาลิตา วงศ์ม่าน

 การวิเคราะห์แรเอิร์ท และธาตุอื่นๆ ในตัวอย่างที่ได้จากการแปรสภาพแร่โมนาไซด์ที่ค้นพบในประเทศไทยโดยเทคนิค WD-XRF

ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร
ดร.ดุษฎี รัตนพระ

ฟิสิกส์ประยุกต์

นางสาวประภาพร จันทะแสน
นางสาวทิมาภรณ์ สมมี

 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินรูปทรงปริซึมด้วยเคมีสีเขียวโดยใช้วิธีทางแสง

ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์

ฟิสิกส์ประยุกต์

นางสาวชาดา สืบนาค
นางสาวชุติกาญจน์ รักคง

 การพัฒนาโปรแกรมการหุงข้าวด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย

จุลชีววิทยา

นางสาวฉัตรสุดา สุระภี
นายอภิสิทธ์ เหลืองยั่งยืน

 การศึกษาปฏสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน VP37 จากไวรัสตัวแดงดวงขาวกับสารสกัดกลุ่ม Glycosaminoglycan ใน Litopenaeus Vannamei

ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

นางสาวพรธีรา รัตนรัตน์
นายภัทรธร สุขสมนิรันดร

 การใช้พลาสม่าและเลือดไก่ผงในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและแฮม

รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์

 

4. รางวัลวิชาการดี

 สาขา

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

 ชื่อโครงงาน 

 อาจารย์ที่ปรึกษา

คณิตศาสตร์

นางสาวกฤติกา กลีบแก้ว
นางสาวประภากร สมอ (นศ.นอกภาคฯ)

 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบค่าสีผลิตภัณฑ์ไก่ทอดด้วยระบบวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย (Development of Color Measurement Method for Fried Chicken Product
Using computer Vision System)

ดร.วริสา ยมเสถียรกุล
ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย
ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์

สถิติ

นางสาวจตุร์พร ถนอมนวล
นายตะวัน สุจริต
นายภุมริน ภมรรัตนกุล

 การวิเคราะห์ระบบแถวคอย กรณีศึกษา : ธนาคารกสิกรไทย สาขา AAA (Queuing System Analysis : The Case Study of Kasikorn Bank at AAA Branch)

ศ. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร

เคมี

นางสาวภัชรียาภรณ์ อ่อนเนตร
นางสาวอติพร วิเชียรโชติ

 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบพิมพ์สกรีนคาร์บอนสำหรับการตรวจวัดคอเลสเตอรอล

ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย
ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

เคมี

นางสาวอรจิรา วุฒิสมบูรณ์พันธุ์
นางสาวสุปริญญา พุ่มชัย

 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบจากแป้งเพื่อเพิ่มสมบัติให้กับแผ่นฟิล์มบรรจุภัณฑ์

ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว

ฟิสิกส์ประยุกต์

นายรุ่งสิน กองเกิด

 Simulation of Pellet injection in Tokamaks

ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฎ์สรศักดิ์

ฟิสิกส์ประยุกต์

นายภาคภูมิ เบญจเดชาชัย

 Fabrication of Multicolor Thin Silver Films on Alumina Porous Nanostructure

ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์

จุลชีววิทยา

นางสาวอรณิช ลิขิต
นางสาวสโรชินี สินบัวทอง

 การผลิตและการทำบริสุทธิ์โปรตีน FlaA เพื่อนำไปพัฒนาเป็นวัคซีนต้านเชื้อ C.jejuni ในไก่

ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

นางสาวนงนภัส ปรีชาเกียรติ
นางสาวบุษยมาส กรวัฒนยืนยง

 การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพจากการทดแทนแป้งสาลีด้วยบุกกลูโคแมนแนน

ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ

 

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่