วันที่ 30 – 31 พ.ค. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในโครงการ "ส่งเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการและกระตุ้นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูและนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560" โดยมีผู้เข้ารวมอบรมจากโรงเรียนวัดพุทธบูชาในวันที่ 30 พ.ค. 2560 จำนวน 52 คน และในวันที่ 31 พ.ค. 2560 จากโรงเรียนวัดทรงธรรม และโรงเรียนวัดราชโอรส จำนวน 109 คน กิจกรรมประกอบด้วยการละลายพฤติกรรมและสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ นำทีมจัดกิจกรรมโดยอาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง และนักศึกษาจากภาควิชาคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังมีการเข้าร่วมฐานปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และเคมี โดยมีอาจารย์จากทั้ง 3 ภาควิชา เป็นผู้ดูแลควบคุมการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือทดลองปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองเป็นการฝึกกระตุ้นการเรียนรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย หัวหน้าโครงการเป็นผู้เปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียน