กลุ่มฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์เชิงคำนวณ (Theoretical and computational physics, TCP) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของอาจารย์ฟิสิกส์จาก มจธ.บางมด/ราชบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี บางขุนเทียน สถาบันการเรียนรู้ และดรุณสิกขาลัย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "ค่ายปรับพื้นฐานฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์เชิงคำนวณ" สำหรับนักศึกษาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 1-2 ที่สนใจเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม TCP เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะพื้นฐานฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง SCL100 อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาการอบรมได้แก่ พีชคณิต เวกเตอร์ เมทริกซ์ แคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น workshop การใช้งาน latex ขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นยังประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้นักเรียนและศิษย์เก่าที่สนใจเข้าร่วมอบรมฟรีด้วย ได้แก่ ครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี ดรุณสิกขาลัย สารสาสน์เอกตรา และนักเรียนโครงการ Junior Science Talent Project (JSTP) ร่วมด้วย รวมผู้เข้าอบรมประมาณ 40 คน