เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2560 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าร่วมจำนวน 120 คน ภายในงานมี ผศ.ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับนักศึกษา ผศ.ดร.สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ได้แนะนำหลังสำเร็จการศึกษา และคณาจารย์ภาควิชาได้ร่วมให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้อุทิศตน เสียสละ ให้กับภาควิชา ได้แก่ นายหฤษฏ์ บุณยพุทธิกุล และนางสาวฬุจิภัณฑ์ เกียรติธนนันทน์ จากนั้นมีการบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แนวทางกับนักศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพรัตน์ ขำพลับ (ศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์) มาเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “จากชีวิตนักศึกษาสู่ชีวิตการทำงาน” และมีรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เส้นทางเดินบัณฑิต Micro” ในช่วงสุดท้ายมีการบันทึกภาพหมู่ เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับทำเนียบรุ่น 32 ต่อไป

 

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย