สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน เปิดงานครบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในการนี้ได้ทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของเด็กนักเรียนในโครงการ พร้อมทั้งพระราชทานโล่และเกียรติบัตรให้แก่มหาวิทยาลัยในเครือข่าย รวมถึงคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. หนึ่งในเครือข่ายโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้แทนรับโล่พระราชทานในครั้งนี้

 

 

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย