ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 หน่วยวิจัย Organic Sythesis, Natural Products and Electrochemistry Research Unit สังกัดภายใต้ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมการให้ความรู้และหลักการการใช้เครื่อง Microplate Reader แก่บุคลากรของภาควิชาและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 37 คน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจหลักการทางทฤษฎีของการใช้เครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งมีทักษะในการใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนและการสอนตลอดจนการนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการผลิตงานวิจัยให้มีคุณภาพ และก่อให้เกิดการบริการวิชาการที่มีความเป็นเลิศและมีคุณค่าต่อสังคม