เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 โครงการสื่อสาระวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การสื่อสาระวิทยาศาสตร์สำหรับนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 และ สควทท. ณ ห้องประชุม Science Connect มี ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 คน จาก 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.สงขลานครินทร์, ม.ขอนแก่น, ม.นเรศวร, ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา, ม.เกษตรศาสตร์, ม.มหิดล, ม.บูรพา, มศว., ม.ศิลปากร และ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก คุณทัศชยันต์ วาหะรักษ์ (บรรณาธิการข่าว) , คุณแพรประพันธ์ นัยยุติ (นักข่าวสายวิทยาศาสตร์) และคุณลัญจนา นิตยพัฒน์ (นักประชาสัมพันธ์จาก สวทช.) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายและดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 วัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการสื่อสาระวิทยาศาสตร์ การฝึกเทคนิคการนำเสนอประเด็นวิทยาศาสตร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสมาชิก สควทท. ให้เข้มแข็งและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย