เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Total Quality Management (TQM) ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้อง SI 213-214 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เป็นการอบรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เป็นการนำเสนองานที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการ SIPOC Model และ Problem Solving โดยมีผู้นำเสนองานได้แก่

คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา “การพัฒนาทักษะการทำงานวิจัยให้ถูกต้องตามระเบียบ”

คุณญาณี พรเลิศทรัพย์สิน “การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการในประเทศ”

คุณดรุณี พินิจ “กระบวนการส่งชุดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ”

และ คุณสุภาวดี ฤาชา “กระบวนการจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี”

โดยผู้นำเสนอทุกคนได้รับข้อเสนอแนะจากวิทยากร ผศ.ดร.นงพงา คุณจักร และ ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ เพื่อปรับแก้ไข กำหนดการนำเสนอในครั้งต่อไปในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย