ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธประจำปี พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560-2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ Basement Zone, Science Learning Space โดยมีบุคลากรภาควิชาเคมี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของข้อมูล (Kick off) และมีการระดมสมองเพื่อกำหนดเป้าประสงค์สำหรับการทำแผนกลยุทธ์ของภาควิชาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มจธ. กลยุทธ์ 6+1 Flagships KMUTT Road Map กรอบการพัฒนาคณะฯ และ KPI ด้านประกันคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาควิชา โดยจะเก็บเป็นข้อมูลสำหรับการทำแผนปฏิบัติการในแต่ละปีต่อไป

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย