เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีความเข้มแข็งด้านระบบกลไกการดูแลและพัฒนานักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี มีอาจารย์เข้าร่วม 34 คน โดยผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายและ workshop จิตวิทยาในการดูแลนักศึกษาวัยรุ่น โดยใช้หลักการให้คำปรึกษา “การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” การให้คำปรึกษาคือการช่วยเหลือให้คิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ ของการสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร ความเข้าใจ นอกจากจะมีความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาแล้วควรมีความรู้ความเข้าใจวัยรุ่นได้แก่พัฒนาการตามปกติของวัยรุ่น ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในวัยรุ่น ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านวิทยากรในหลายประเด็น

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย